Vedtægter for Sejs-Svejbæk Sortkrudtskytter

§ 1

Foreningens navn er Sejs-Svejbæk Sortkrudtsskytter med hjemsted i Silkeborg Kommune, Region Midt.

§ 2

Foreningens formål er – gennem træningsskydninger og ved deltagelse i inden- og udenlandske arrangementer, hvor der skydes med gamle våbentyper – at fremme interessen for, og færdigheden i, at anvende sådanne våben.

Foreningen vil ligeledes – ved selv at arrangere konkurrencer og ved direkte at formidle information – medvirke til at såvel den konkurrencemæssige, som den militær- og kulturhistoriske side af denne interesse, vinder udbredelse.

Ved et aktivt foreningsliv vil man skabe rammen om et hyggeligt samvær medlemmerne imellem, med gensidig udveksling af erfaringer, ligesom man vil kunne bibringe historisk interesserede og våbensamlere nye aspekter i deres interesse.

§ 3

Foreningen er tilsluttet Forbundet af Danske Sortkrudtsskytter. Foreningen er associeret medlem af Dansk Skytte Union.

§ 4

Som seniormedlemmer kan optages personer over 18 år.

Passive medlemmer kan optages i foreningen og betaler fuldt indmeldelsesgebyr og halvt kontingent.

Juniormedlemmer mellem 12 og 18 år kan optages i foreningen og betaler halvt indmeldelsesgebyr og halvt kontingent.

Foreningens medlemmer må kun benytte deres våben på officielt godkendte baner.

Foreningen er associeret medlem af Dansk Skytteunion og er dermed forsikret gennem Dansk Idrætsforbund ved skydning på foreningens godkendte gevær- og pistolbaner jfr. forsikringsbestemmelserne.

Ved skydning på andre baner end foreningens sædvanlige, påhviler det medlemmet selv at sørge for at være ansvarsforsikret.

Det er en betingelse for optagelse som aktivt medlem, at skytten kan opnå fænghætte- og kuglestøbetilladelse hos politiet.

§ 4 a

Bestyrelsen kan udelukke et medlem (evt. tidsbegrænset) når dette

1) Ikke har opfyldt kontingentbetingelserne

2) Har vist usømmelig eller uhæderlig opførsel eller på anden måde skadet foreningen

Den indklagede har ret til at blive hørt ved et bestyrelsesmøde inden beslutning om udelukkelse afgøres.

Medlemmet skal selv fremsætte krav om, at sagen tages op på førstkommende generalforsamling.

Såfremt medlemmet undlader ovennævnte, skal udelukkelsen forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Udelukkelse skal indberettes til Forbundet af Danske Sortkrudtsskytter.

Det udelukkede medlem kan anke afgørelsen til Forbundet af Danske Sortkrudtsskytter.

§ 4 c

Udmeldelse af foreningen kan ske til udgangen af et regnskabsår, såfremt udmeldelsen er meddelt foreningens formand inden udgangen af november måned.

§ 5

 

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og op til seks bestyrelsesmedlemmer. Alle valg er gældende for to år, således at der vælges tre bestyrelsesmedlemmer hvert år. Første gang, der skal vælges bestyrelse, afgøres det ved lodtrækning, hvilke bestyrelsesmedlemmer der skal afgå det følgende år. Formand, Sekretær, Pistolformand og Projektformand vælges direkte på generalforsamlingen i ulige år. Kasserer, Riffelformand samt Projektformand vælges direkte på generalforsamlingen i lige år.

 

Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke kan opnå godkendelse hos politiet, er vedkommende forpligtet til at fratræde pågældende bestyrelsespost.

 

 

§ 5 a

 

Vælges der ikke bestyrelsesmedlemmer til poster omtalt i § 5, har bestyrelsen bemyndigelse til at udpege, fra foreningens medlemmer, og indsætte personer på vakante poster på lige fod med de folkevalgte, dog med betingelse af, at medlemmer kan vandelsgodkendes ved politi eller har egne våben. Herunder betinget at personer vælges på næstkommende ordinære generalforsamling.

 

§ 5 b

“ad hoc” opgaver. Bestyrelsen har bemyndigelse til at udpege, fra foreningens medlemmer, og indsætte personer på “ad hoc” posten/er i en periode på lige fod med de folkevalgte.

 

 

 

 

§ 5 c

Valgene er samtidig gældende for Sejs-Svejbæk Skytteforening, således der er sammenfald med bestyrelsesmedlemmer mv. i disse foreninger.

§ 6

Kontingent fastsættes af bestyrelsen og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§ 7

Ingen af foreningens medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer hæfter for indgåede forpligtelser, kun foreningen hæfter med sin formue. Medlemmerne hæfter kun med medlemskontingent, og har ingen krav på dele af foreningens formue eller aktiver.

§ 8

Den årlige generalforsamling afholdes i februar måned og regnskabsåret følger kalenderåret.

Samtidig afholdes generalforsamling i Sejs-Svejbæk Skytteforening.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og indvarsles mindst 3 uger før afholdelse ved opslag i klubben og på hjemmesiden, samt på mail til medlemmerne. Det reviderede regnskab udsendes via e-mail til de medlemmer, der er registreret med mailadresse sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Til den årlige generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens drift i det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Fremlæggelse af budget

5. Fastsættelse af kontingent

6. Forslag eller spørgsmål som bestyrelsen eller andre medlemmer ønsker behandlet

7. Valg af  Formand, Kasserer, Sekretær, Pistolformand, Riffelformand og Projektformand samt revisorer

8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde seneste 8 dage før generalforsamlingen. Ethvert medlem, der er fyldt 18 år, er stemmeberettiget og valgbar til bestyrelsen. Afstemningen forgår ved håndsoprækning, hvis ikke andet bliver krævet og simpel stemmeflertal er gældende.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det fremmødte antal medlemmer.

Medlemmer i restance har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Formanden repræsenterer foreningen på Forbundet af Danske Sortkrudtsskytters repræsentantskabsmøde. – Ved forfald udpeger bestyrelsen en suppleant

Det påhviler bestyrelsen at føre protokol over såvel generalforsamlinger som bestyrelsesmøder.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen eller 10 medlemmer kræver det. Indvarsling til ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som ordinær generalforsamling – dog med angivelse af dagsorden.

 

 

 

§ 10

 

Foreningen tegnes af formand og kasserer, / eller formand og 2 bestyrelsesmedlemmer med begges / deres underskrift.

 

§ 10 a

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegning overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§ 11

Ændringer i foreningens vedtægter kan kun vedtages, såfremt mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 11 a

Indstilling til forbundet vedrørende ændring af vedtægter kræver 2/3 af de afgivne stemmer for ændringen.

§ 12

Foreningens opløsning kan kun ske ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med 1 måneds mellemrum, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved begge generalforsamlinger stemmer for opløsningen.

§ 13

Ved foreningens eventuelle opløsning overdrages samtlige aktiver til Sejs-Svejbæk Skytteforening.

Således vedtaget på generalforsamling april 2010.

Ændret på generalforsamling 24 februar 2011.

Paragraf 5a, 5b og 8 ændret på generalforsamling i februar 2016.

 

På eks. Ordinær generalforsamling d. 8 Juni 2016.

Ændret paragraf 5, 5a, 10, 10a samt tilføjet paragraf 5b og derved ændret paragraf 5b til 5c.