Vedtægter for Sejs-Svejbæk Skytteforening

 

 

 

§ 1


Foreningens navn er Sejs-Svejbæk Skytteforening. Foreningen har hjemsted i Silkeborg Kommune, Region Midtjylland.

 

§ 2

 

Foreningens formål er, som skyttekreds under de landsdækkende skytteorganisationer, at arrangere øvelses– og konkurrenceskydning for medlemmerne og i øvrigt at arbejde for at fremme skydningen som idræt.

 

§ 3

 

Foreningen er tilsluttet DGI Midtjylland, skydning og derigennem DGI Skydning. Herudover er foreningen medlem af Dansk Sportskytteforbund og der igennem DSU. Foreningens vedtægter må på intet tidspunkt være i uoverensstemmelse med Landsdelsforeningens og Landsorganisationernes love og vedtægter.

 

§ 4

 

Som medlem af foreningen kan optages enhver person, der er bosiddende i Danmark, og som betaler kontingent. Umyndige personers optagelse betinger forældre/værges skriftlige godkendelse.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der findes grunde dertil. Det udelukkede medlem kan indanke kendelsen for førstkommende generalforsamling og skal her have ret til at tale sin egen sag.

Generalforsamlingens beslutning kan, af begge parter, ankes til Landsdelsforeningen, hvis generalforsamlings-beslutning igen kan ankes til DGI Skydnings Voldgiftsret.

 

 

§ 5

 

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og op til seks bestyrelsesmedlemmer. Alle valg er gældende for to år, således at der vælges tre bestyrelsesmedlemmer hvert år. Første gang, der skal vælges bestyrelse, afgøres det ved lodtrækning, hvilke bestyrelsesmedlemmer der skal afgå det følgende år. Formand, Sekretær, Pistolformand og Projektformand vælges direkte på generalforsamlingen i ulige år. Kasserer, Riffelformand samt Projektformand vælges direkte på generalforsamlingen i lige år.

 

Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke kan opnå godkendelse hos politiet, er vedkommende forpligtet til at fratræde pågældende bestyrelsespost.

 

§ 5 a

 

Vælges der ikke bestyrelsesmedlemmer til poster omtalt i § 5, har bestyrelsen bemyndigelse til at udpege, fra foreningens medlemmer, og indsætte personer på vakante poster på lige fod med de folkevalgte, dog med betingelse af, at medlemmer kan vandelsgodkendes ved politi eller har egne våben. Herunder betinget at personer vælges på næstkommende ordinære generalforsamling.

 

§ 5 b

“ad hoc” opgaver. Bestyrelsen har bemyndigelse til at udpege, fra foreningens medlemmer, og indsætte personer på “ad hoc” posten/er i en periode på lige fod med de folkevalgte.

 

§ 5 c

 

Valgene er samtidig gældende for Sejs-Svejbæk Sortkrudtskytter, således der er sammenfald med bestyrelsesmedlemmer mv. i disse foreninger.

 

§ 6

 

Kontingent fastsættes af bestyrelsen og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

 

 

§ 7

 

Ingen af foreningens medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer hæfter for indgåede forpligtelser, kun foreningen hæfter med sin formue. Medlemmerne hæfter kun med medlemskontingent, og har ingen krav på dele af foreningens formue eller aktiver.

 

§ 8

Den årlige generalforsamling afholdes i februar måned og regnskabsåret følger kalenderåret.

Samtidig afholdes generalforsamling i Sejs-Svejbæk Sortkrudtskytter.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og indvarsles mindst 3 uger før afholdelse ved opslag i klubben og på hjemmesiden, samt på mail til medlemmerne. Det reviderede regnskab udsendes via e-mail til de medlemmer, der er registreret med mailadresse sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Til den årlige generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende punkter:

 

1.     Valg af dirigent

2.     Beretning om foreningens drift i det forløbne år

3.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4.     Fremlæggelse af budget

5.     Fastsættelse af kontingent

6.     Forslag eller spørgsmål som bestyrelsen eller andre medlemmer ønsker behandlet

7.     Valg af Formand, Kasserer, Sekretær, Pistolformand, Riffelformand og Projektformand samt revisorer

8.     Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde seneste 8 dage før generalforsamlingen. Ethvert medlem, der er fyldt 18 år, er stemmeberettiget og valgbar til bestyrelsen. Afstemningen forgår ved håndsoprækning, hvis ikke andet bliver krævet. Simpelt stemmeflertal er gældende.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det fremmødte antal medlemmer.

 

Medlemmer i restance har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

 

§ 9

 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen eller 10 medlemmer kræver det. Indvarsling til ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som ordinær generalforsamling – dog med angivelse af dagsorden.

 

§ 10

 

Foreningen tegnes af formand og kasserer, / eller formand og 2 bestyrelsesmedlemmer med begges / deres underskrift.

 

§ 10 a

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegning overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§ 10 b

 

For at et medlem skal kunne få/beholde en våbenpåtegning, skal skytten have skudt mindst 5 skydninger pr. år.

 

§ 11

 

Ændringer i foreningens vedtægter kan kun vedtages, såfremt mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 12

 

Foreningens opløsning kan kun ske ved to, på hinanden følgende generalforsamlinger. Disse skal afholdes med en måneds mellemrum og mindst 2/3 af de afgivne stemmer, ved begge generalforsamlinger, skal godkende opløsningen.

 

 

§ 13

 

Ved foreningens eventuelle opløsning, overdrages samtlige aktiver til DGI Midtjylland – subsidiært til DGI Skydning. Aktiverne kan anvendes til hjælp for andre skyttekredse under Landsdelsforeningen.

 

 

 

 

 

Disse vedtægter er som vedtaget på generalforsamlingen i april 2007.

 

Ændret på generalforsamling i april 2010, februar 2013

 

Og igen februar 2014. Paragraf 5a, 5b og 8 ændret på generalforsamling i februar 2016.

 

På eks. Ordinær generalforsamling d. 8 Juni 2016.

Ændret paragraf 5, 5a, 10, 10a samt tilføjet paragraf 5b og derved ændret paragraf 5b til 5c.